Verslo banga
Įmonių naujienos Renginiai Žinių bankas BLOG'as Verslo žurnalai Mano nustatymai
 Portalas turintiems tikslą.Rugsėjo 3, ketvirtadienis 
 Straipsnių sąrašas
 Naujausi straipsniai
 Populiariausi straipsniai
Vadovas
2012 m.
Apsisukime 360 laipsnių
Prekės ženklo asmeniškumas
Parodų marketingas arba kaip tinkamai pasiruošti parodai
Šokiruojanti reklama. Ar tinka ji verslui?
Artėjantis akcininkų susirinkimas - įprasta, bet atsakinga procedūra
NK Verslas
Nr. 9
"Hansabankas" - prieš Vilniaus banką: kas laimės?
Priešas užnugaryje? Kaip susikalbėti su savo IT departamentu
Pagedusios investicijos: kodėl Lietuvos įmonės negauna naudos iš IT?
Nepaisant valdžios pastangų, IT rinka auga
Tikroji el. komercija įsibėgėja
Strategai ir konsultantai verslo mokymuose
Buriavimas rinkos štilyje
Kaip apsukti milijardą
Kaip Lietuvos valdininkai su politikais agituoja prieš Europos Sąjungą
Niekuomet mums investicijų nebus per daug
Konsultantė su niuansais
Warrenas Buffettas - gyva akcijų rinkos legenda
Metas tingėti Karibų jūros pakrantėje
Viskas apie savanorišką socialinį draudimą

2006-08-26
spausdinti>


 
Kas gali draustis savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu

1. Valstybiniu savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu (toliau vadinama – savanoriškasis pensijų draudimas) gali draustis ne jaunesni kaip 16 metų Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės nuolatiniai gyventojai tuo laiku, kai jie nėra privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu (toliau vadinama – privalomasis pensijų draudimas), ir asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalomai draudžiami (draudžiasi) privalomuoju pensijų draudimu tik pagrindinei valstybinės socialinio draudimo pensijos (toliau vadinama – pensija) daliai gauti.

2. Savanoriškuoju pensijų draudimu gali draustis:
 • asmenys, kurie nedraudžiami privalomuoju pensijų draudimu, - pagrindinei pensijos daliai gauti arba pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti.

 • asmenys, kurie draudžiami privalomuoju pensijų draudimu tik pagrindinei pensijos daliai gauti - papildomai pensijos daliai gauti.
Šie asmenys savanoriškuoju pensijų draudimu papildomai pensijos daliai gauti gali draustis tol, kol jie privalomai draudžiami (draudžiasi) privalomuoju pensijų draudimu pagrindinei pensijos daliai.

3. Asmenys savanoriškuoju pensijų draudimu draudžiasi individualiai.

Asmenų, apsidraudusių savanoriškuoju pensijų draudimu, teisės

Asmenys, apsidraudę savanoriškuoju pensijų draudimu, turi teisę gauti pensijas pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą, jeigu jie atitinka šio įstatymo nustatytus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimus atitinkamai pensijos rūšiai skirti ir kitas šiame įstatyme nurodytas sąlygas, sukanka šio įstatymo nustatytą amžių, pripažįstami neįgaliais (invalidais). Šiems asmenims mirus, teisę gauti našlių ir našlaičių pensijas turi jų šeimos nariai.

Įmokos

Asmenys, apsidraudę savanoriškuoju pensijų draudimu, įmokas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba) teritoriniam skyriui individualiai savanoriškojo pensijų draudimo sutartyje (toliau vadinama – draudimo sutartis) nustatytu laiku ir tvarka.

Asmenys, apsidraudę savanoriškuoju pensijų draudimu, moka įmokas, apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus tarifus, t.y. 50 proc. bazinės pensijos. Mėnesio draudimo įmokos papildomai pensijos daliai gauti apskaičiuojamos nuo ne mažesnės kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga sumos, taikomos apskaičiuojant asmens draudžiamųjų pajamų koeficientą. Įmokų papildomai pensijos daliai gauti tarifas 15 proc. nuo deklaruojamos sumos.

Asmuo, apsidraudęs savanoriškuoju pensijų draudimu, pats apskaičiuoja ir draudimo sutartyje numatyta tvarka sumoka einamojo ketvirčio įmokas į Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybinio socialinio draudimo lėšų surenkamąją sąskaitą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš to ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dieną.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva draudimo sutartis nutraukiama, jeigu eilinio ketvirčio įmokos nesumokamos per 3 mėnesius nuo einamojo ketvirčio pabaigos.

Įmokos, laiku nesumokėtos dėl pateisinamų priežasčių, esant Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus raštiškam leidimui, gali būti sumokėtos už praėjusį laiką (šiuo atveju skaičiuojami Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyti delspinigiai).

Savanoriškuoju pensijų draudimu apsidraudusiam asmeniui pradėjus dirbti pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu arba pradėjus vykdyti veiklą kaip Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įvardytam savarankiškai dirbančiam asmeniui, draudimo sutartis nutraukiama nuo įsidarbinimo ar veiklos vykdymo pradžios arba juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų registre pirmosios dienos.

Jeigu asmuo, sudaręs draudimo sutartį pagrindinei pensijos daliai arba pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, yra privalomai draudžiamas pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis, draudimo sutartis nutraukiama nuo draudimo valstybės lėšomis pradžios, o asmens sumokėtos įmokos pagrindinei pensijos daliai už laikotarpį, kurį asmuo draudžiamas valstybės lėšomis šiai pensijos daliai, grąžinamos.

Asmens sumokėtos įmokos papildomai pensijos daliai draudimo valstybės lėšomis laikotarpiu įskaitomos į asmens draudžiamąsias pajamas. Asmens, draudžiamo valstybės lėšomis pagrindinei pensijos daliai, pageidavimu gali būti sudaryta nauja draudimo sutartis dėl savanoriškojo pensijų draudimo papildomai pensijos daliai.

Jeigu asmuo, sudaręs draudimo sutartį pagrindinei ir papildomai pensijoms dalims, yra privalomai draudžiamas pagrindinei ir papildomai pensijos dalims valstybės lėšomis, draudimo sutartis nutraukiama nuo draudimo valstybės lėšomis pradžios, o asmens sumokėtos įmokos už laikotarpį, kurį asmuo draudžiamas valstybės lėšomis, grąžinamos.

Draudimo sutartį nutraukus Savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklių 9 punkto pirmojoje pastraipoje ir 16 punkte nurodytais pagrindais, sumokėtos įmokos negrąžinamos, o įmokų mokėjimo laikas įskaitomas į atitinkamą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą skiriant pensijas ir į draudžiamąsias pajamas, jeigu remiantis šių taisyklių 4.1 punktu asmuo šių pajamų turėjo.

Jeigu draudimo sutartis nutraukiama šių taisyklių 9 punkto trečiojoje pastraipoje nurodytu atveju, įmokos, sumokėtos iki įsidarbinimo ar veiklos vykdymo pradžios arba juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų registre pirmosios dienos, negrąžinamos, o įmokų mokėjimo laikas įskaitomas į atitinkamą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas, jeigu remiantis šių taisyklių 4.1 punktu asmuo šių pajamų turėjo.

Jeigu įsidarbinęs arba Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodytas savarankiškai dirbantis asmuo jau buvo sumokėjęs draudimo sutartyje numatytas įmokas už laikotarpį po įsidarbinimo ar veiklos vykdymo pradžios arba juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų registre pirmos dienos, už šį laikotarpį sumokėtos įmokos grąžinamos 100 procentų.

Įmokos įskaitomos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamas.

Duomenys apie sumokėtas įmokas įvedami į apdraustųjų įskaitos informacinę duomenų bazę (registrą).

Draudimo sutartis

Draudimo sutartis asmenys sudaro su Fondo valdybos teritoriniu skyriumi.

Draudimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, jeigu joje nenurodytas kitas laikas.

Draudimo sutartis sudaroma ne trumpiau kaip 12 mėnesių. Jeigu apdraustasis prieš mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos nepareiškia ją nutraukiąs, sutarties galiojimo laikas pratęsiamas neapibrėžtam laikui. Draudimo sutartis gali būti sudaryta trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmeniui iki teisės gauti senatvės ar invalidumo pensiją įgijimo dienos liko mažiau kaip 12 mėnesių.

Asmens, apsidraudusio savanoriškuoju pensijų draudimu, pageidavimu draudimo sutartis gali būti nutraukta, apie tai raštu prieš mėnesį įspėjus Fondo valdybos teritorinį skyrių.

Draudimo sutarties formą nustato Fondo valdyba.

Ginčus dėl savanoriškojo pensijų draudimo sprendžia Fondo valdyba. Apdraustasis turi teisę Fondo valdybos sprendimą skųsti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Savanoriškasis socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms

Sutarčių sudarymo tvarka

Valstybiniu savanoriškuoju socialiniu draudimu ligos ir motinystės pašalpoms (toliau vadinama – savanoriškasis draudimas pašalpoms) gali draustis Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės nuolatiniai gyventojai, ne jaunesni kaip 16 metų, kurie:
 • nėra privalomai draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu;
 • nesukakę senatvės pensijos amžiaus;
 • nepripažinti invalidais.
Sutartys dėl savanoriškojo draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sudaromos su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) teritoriniu skyriumi pagal apdraustojo nuolatinę gyvenamąją vietą. Vyrai gali sudaryti sutartis ligos pašalpai gauti, moterys - ligos, motinystės pašalpoms gauti.

Sutartys savanoriškojo draudimo pašalpoms sudaromos vienerių kalendorinių metų laikotarpiui. Kitiems metams sutartis pratęsiama, jeigu:
 • apsidraudęs asmuo to pageidauja;
 • apsidraudęs asmuo, likus vienam mėnesiui iki sutarties galiojimo pabaigos, nepareiškia noro jos nutraukti.
Savanoriškojo draudimo sutartis pašalpoms netenka galios, kai:
 • pasibaigia sutartyje nurodytas draudimo laikas;
 • sutartį nutraukia pats apsidraudęs asmuo;
 • sutartį savo sprendimu nutraukia Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius.
Sutartis Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus sprendimu nutraukiama, jei:
 • apsidraudęs pašalpoms asmuo nesumoka įmokų už du ketvirčius;
 • pasikeitė draudimo sąlygos ir apsidraudęs asmuo nesutinka su naujomis sąlygomis;
 • asmuo tampa vienu iš asmenų, išvardytų LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 str. 1 ir 2 dalyje, ir neatnaujina savanoriškojo
 • draudimo sutarties per 12 mėnesių nuo jos sustabdymo;
 • apsidraudusiam asmeniui sukanka senatvės pensijos amžius;
 • apsidraudusiajam asmeniui nustatoma invalidumo grupė.
Nutraukęs sutartį, "Sodros" teritorinis skyrius privalo apie tai raštu informuoti apsidraudusį asmenį.

 1 2 

Dalinkitės:
Google +1

Jūs neseniai lankėtės šiuose Verslo Bangos puslapiuose:
 Paieška
 
Prisijunkite
El. paštas
Slaptažodis
 
Patarimai
Kaip mokėti mokesčius
Individuali veikla - kas tai?
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos pasikeitimai
Kaip "Sodra" reikalauja "sodrą" nuo "sodros" apskaičiuoti
Nekilnojamojo turto mokestis
Pajamų natūra apmokestinimas
Tantjemų ir premijų apmokestinimas
Mokestis už paveldėtą turtą
Naujo PVM įstatymo aspektai
Kam mokame vieną procentą savo uždarbio?
Jei jūsų įmonę tikrina VMI
Sodros ir darbo inspekcijos patikrinimai: praktiniai patarimai
Kaip pasinaudoti GPMĮ teikiamomis lengvatomis?
Verslą labiausiai stabdo mokesčių našta, mano Lietuvos verslininkai
Didindama mokesčius Lietuva pralaimės konkurencinę kovą, teigia ekspertai
Kada registruotis PVM mokėtoju
Ofšorinių kompanijų pritaikymas versle
Kodėl ofšorinės kompanijos nemoka mokesčių?
Ar ofšorinis verslas yra legalus?
Ar ofšorinis verslas nėra rizikingas?
Pelnas iš ofšorinės kompanijos
Į ką kreiptis, norint steigti ofšorinę kompaniją
Sąskaita užsienio banke
Apskaita ir auditas
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos pasikeitimai
Naujienos
LGPA projekto akcentas - įmonių darbuotojų kompetencijų kėlimas
Draudimo įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių
Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija įgyvendina ESFA fondo agentūros paremtą projektą "Židinių ir dūmtraukių montavimu užsiimančių įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių"
10x15 cm nuotraukų spauda - už 9 ct!
Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013
Automobilis su pažeistu stiklu aplenks draudikus ir keliaus tiesiai į stiklų keitimo įmonę
Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko
Į Rusiją neįleistais pieno produktais nuo kitos savaitės prekiaus "Iki"
"Maxima" tiesia pagalbos ranką Lietuvos pieno perdirbėjams
Atšaukiamas nuodugnios patikros režimas Lietuvos pasienyje
daugiau  
© 2001-2012 UAB "Report LT" | Portalą redaguoja: Rūta Trainytė, tel. 8 616 19424, el. paštas redakcija@verslobanga.lt | Reklama "Verslo bangoje" | RSS